Floating platform

Faculty of architecture CTU, Prague
Petr Hajek and Jaroslav Hulin design studio, 2011-2012
part of the exhibition [anastomosis] at the DOX Centre for Contemporary Art
consulting blog

The task was to design a floating experimental theater in Prague. After a long considering I have decided to refuse to build on the Vltava river in Prague. I am proposing the floating platform not fixed to one place or situation. It can freely move along a river. It should behave more like an instrument or catalyst, which can be used in various situations and times. Occasionally appearing and disappearing phantom.

Plovoucí scéna

Fakulta architektury ČVUT, Praha
atelier Petra Hájka a Jaroslava Hulína, 2011-2012
součást výstavy [anastomosis], v Centru současného umění DOX
konzultační blog

Zadáním bylo navrhnout plovoucí experimentální divadlo do Prahy. Po dlouhém váhání jsem se rozhodl nic na Vltavu v Praze nestavět. Navrhuji plovoucí scénu, která není příliš svázána s místem ani s funkcí. Může se volně pohybovat po řece. Má sloužit spíše jako platforma nebo katalyzátor. Přelud, který se objeví a zase zmizí.

Celá „loď“ je řešena symetricky. Obsahuje celkem 3 „sály“. Jejich geometrie byla vytvořena tak, aby každý z diváků dobře viděl a slyšel. Na dvou vnitřních prostorech a foyer spolu se zázemím vzniká třetí, venkovní síň - „arena“. Celek označuje část prostředí řeky. Vytrhává jej z jeho obvyklé funkce a určuje mu novou, dočasnou polohu.

The floating platform can move to prevent occupying of the public spaces. Boats which cannot move are not happy. This has an influence on the surrounding. These places are not fillet with happiness. They often decline.

Plovoucí scéna se může pohybovat. Mělo by se tak zabránit určitému vykrádání veřejného prostoru. Lodě, které jsou uvězněny na jednom místě z toho bývají nešťastny. Tato skutečnost negativně ovlivňuje i jejich okolí. Taková místa pak neoplývají energií. Spíše značí úpadek.

We made a trip with George to Prague. Everyone says that Prague is so beautiful. The city centre maybe really is, but we were a bit disappointed with the environment. There is just a fake tourist atmosphere.  You can find new hotels with fake old facade and pubs with drunk guys from all around the world only. It is like in every other metropolis. We were pleased with some entertainment at a strange boat anchoring at the embankment.

S Georgem jsme si udělali výlet do Prahy. Kamarádi říkali, že je krásná. Trochu nás zklamala. Centrum je sice docela hezké, ale schází mu atmosféra. Jen samé hotely, restaurace s opilými turisty.  Přetvářka. Na nábřeží nás potěšilo taneční představení na jakési lodi.

Yesterday I met my friends in a pub. We went home on foot along the embankment. John was quite drunk and stupid so he tried to step on all of the boats anchoring in there. One of theme was freely accessible.  It was the one with weird stairs. John felt down to the gap between the boat and the river bank. Fortunately I was able to safe him. It is quite dangerous to let the boat so accessible like this.

S kamarády jsme včera byli v hospodě. Šli jsme s Honzou domů pěšky po nábřeží. Honza, jak měl připito, chtěl lézt na všechny lodě, co tam kotvily. Jedna byla volně přístupná. taková se schody. Honza spadl do mezery mezi lodí a nábřežím. Naštěstí jsem ho vytáhl. Docela nebezpečné, nechávat lodě takhle volně přístupné.

It is a summer day. You are on your way home after the work. You are riding a bike along the embankment. You can feel the smell of the river. Do you enjoy it or not? You buy a beer and sit somewhere.  Suddenly, the strong noise of the ship’s siren cut the air. The world changes for a while.

Je teplý letní den. Po práci jedu na kole domů. Ve vzduchu je cítit typická vůně řeky. Nebo je to smrad? Koupím si na náplavce pivo a někde si sednu. Vzduchem proletí ohromující zvuk lodní sirény. Celý svět se na okamžik změní.

Technical data: dimensions - 50x10x6, construction - steel, displacement - 587m3, dive (average) - 1,56m, weight - 580t with ballast, propulsion - by tugboat

Základní technické informace: výtlak - 587m3, ponor (průměr) - 1,56m, hmotnost - 580t s balastem, způsob pohybu - pomocí tlačného remorkéru, rozměry - 50x10x6m, konstrukce - ocelová

 

[anastomosis] at DOX